AI CƠ BẢN

Giới thiệu:

 • Giới thiệu những kiến thức AI căn bản nhất cho người dùng
 • Ứng dụng của AI trong thực tế
 • Giới thiệu các mô hình cơ bản áp dụng trong AI

Đối tượng: Sinh viên, Lập trình viên
(Đăng ký theo nhóm từ 3-5 người để đạt kết quả cao nhất)

Thời lượng: 40h/20 buổi

ĐĂNG KÝ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

1. Nhập môn AI

 • Giới thiệu lịch sử AI
 • Giới thiệu các kiến thức nền tảng
 • Giới thiệu ứng dụng của AI trong thực tiễn
 • Đạo đức nghề nghiệp AI

2. Toán ƯD cho AI

 • Giải tích cơ bản ứng dụng cho AI (ôn tập)
 • Đại số cơ bản ứng dụng cho AI (ôn tập)
 • Xác suất thống kê cơ bản

3. Lập trình Python

 • Giới thiệu Python, Hello World!
 • Ngữ pháp cơ bản
 • Lập trình hướng đối tượng với Python
 • Thực hành lập trình hướng đối tượng Python
 • Làm việc với Numpy, Pandas, Matplotlib
 • Thực hành tính toán đạo hàm, train perceptron
 • Làm bài tập nhóm, báo cáo kết quả