AI NÂNG CAO

Giới thiệu:

 • Giới thiệu mô hình học máy cổ điển, chuyên sâu
 • Thực hành trên các mô hình học sâu
 • Làm bài tập và dự án cuối khóa

Đối tượng: Lập trình viên, Kỹ sư IT
(Đăng ký theo nhóm từ 3-5 người để đạt kết quả cao nhất)

Thời lượng: 30h/15 buổi

ĐĂNG KÝ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

1. Học máy cổ điển

 • Giới thiệu ML, phân loại ML
 • Hồi quy tuyến tính
 • Hồi quy Logistic
 • Phân loại với KNN,
 • Feature engineering
 • Support Vector Machine
 • Phân cụm Kmeans-clustering

Thực hành:

 • Python Scikit-learn
 • Phân loại văn bản bằng Naive Bayes
 • OCR với SVM (MNIST)

2.  Học sâu

 • Tổng quan về Neural Networks, DNN
 • Xây dựng mô hình học sâu
 • LSTM (cho ƯD NLP)
 • CNN (Cho ƯD Xử lý ảnh)
 • Thư viện Tensorflow/Keras/PyTorch

Thực hành

 • Nhận diện chữ (số) từ ảnh, OCR, MNIST
 • Pre-train models
 • Bài toán Phân loại văn bản dùng BERT

3. Làm bài tập nhóm, báo cáo kết quả