KHÓA AI CHUYÊN SÂU

Giới thiệu: Học chuyên sâu vào 5 khóa học công cụ xử lý chuyên biệt:

 1. Thị giác máy & Xử lý ảnh
 2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 3. Xử lý tiếng nói
 4. Khoa học dữ liệu
 5. AI for IOT

Đối tượng: Lập trình viên, Kỹ sư IT
Thời lượng: 20h/10 buổi

ĐĂNG KÝ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

1. Thị giác máy & Xử lý ảnh

 • Khái niệm cơ bản của Xử lý ảnh (điểm ảnh, không gian, thời gian, tần số …)
 • Giới thiệu OpenCV, lập trình với OpenCV
 • Các phép biến đổi không gian – tần số
 • Kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh
 • Các kiến trúc mạng neural networks biến trong Xử lý ảnh
 • Nhận diện khuân mặt, vật thể

Làm bài tập nhóm, báo cáo kết quả

2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

 • Khái niệm cơ bản của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Đếm từ, TFxIDF, biểu diễn từ/câu thành vector
 • Mô hình ngôn ngữ
 • Vector Space Model
 • Bài toán Phân loại văn bản
 • Gán nhãn từ loại
 • Nhận diện danh từ riêng
 • Phân tích cây cú pháp
 • Dịch máy (Machine Translation)

Làm bài tập nhóm, báo cáo kết quả

3. Xử lý tiếng nói

 • Khái niệm cơ bản của Xử lý tiếng nói
 • Biến đổi Fourier, biểu diễn đặc trưng MFCC
 • HMM Word Model, thuật toán Viterbi
 • Mô hình âm học, ngôn ngữ, tiếng nói
 • Nhận diện người nói, tách tiếng

Làm bài tập nhóm, báo cáo kết quả

4. Khoa học dữ liệu

 • Khái niệm cơ bản của Khoa học dữ liệu, Khai phá dữ liệu
 • Thu thập, lưu trữ, tổ chức dữ liệu
 • Các thuật toán phân cụm, Phân tích dự đoán
 • Phân tích dự đoán cảm xúc từ văn bản
 • Dự đoán click trong quảng cáo
 • Phân tích dự đoán với Multimodal Machine Learning
 • Khái niệm cơ bản của Khoa học dữ liệu, Khai phá dữ liệu

Làm bài tập nhóm, báo cáo kết quả