All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

Mr. Fares Hasan

Mr. Fares Hasan

Machine Learning and Data Science Practitioner
TS. Lê Hồng Phương

TS. Lê Hồng Phương

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Minh Huyền

TS. Nguyễn Minh Huyền

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Tuấn Đức

TS. Nguyễn Tuấn Đức

CEO Aimesoft

Classic3 Columns

Mr. Fares Hasan

Mr. Fares Hasan

Machine Learning and Data Science Practitioner
TS. Lê Hồng Phương

TS. Lê Hồng Phương

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Minh Huyền

TS. Nguyễn Minh Huyền

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Tuấn Đức

TS. Nguyễn Tuấn Đức

CEO Aimesoft
TS. Phí Công Huy

TS. Phí Công Huy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Nguyễn Hồng Thịnh

TS. Nguyễn Hồng Thịnh

Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội

Classic 4 Columns

Mr. Fares Hasan

Mr. Fares Hasan

Machine Learning and Data Science Practitioner
TS. Lê Hồng Phương

TS. Lê Hồng Phương

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Minh Huyền

TS. Nguyễn Minh Huyền

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Tuấn Đức

TS. Nguyễn Tuấn Đức

CEO Aimesoft

TS. Phí Công Huy

TS. Phí Công Huy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Nguyễn Hồng Thịnh

TS. Nguyễn Hồng Thịnh

Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Lê Quang Minh

TS. Lê Quang Minh

Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Nguyễn Việt Hải

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA, Giám đốc eDT

Classic 5 Columns

Mr. Fares Hasan

Mr. Fares Hasan

Machine Learning and Data Science Practitioner
TS. Hoàng Thị Phương Thảo

TS. Hoàng Thị Phương Thảo

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Đỗ Trường

TS. Đỗ Trường

CEO of Vietnam Artificial Intelligence System company (VAIS)
TS. Nguyễn Việt Hải

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA, Giám đốc eDT
TS. Lê Quang Minh

TS. Lê Quang Minh

Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội

TS. Nguyễn Hồng Thịnh

TS. Nguyễn Hồng Thịnh

Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phí Công Huy

TS. Phí Công Huy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Nguyễn Tuấn Đức

TS. Nguyễn Tuấn Đức

CEO Aimesoft
TS. Nguyễn Minh Huyền

TS. Nguyễn Minh Huyền

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
TS. Lê Hồng Phương

TS. Lê Hồng Phương

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội